Plan reinwestycji dywidend – definicja DRIP

Category: Konto Bankowe
17 lutego 2021

Co to jest plan reinwestycji dywidend – DRIP?

Plan reinwestycji dywidend (DRIP) to program, który umożliwia inwestorom reinwestowanie swoich dywidend gotówkowych w dodatkowe akcje lub ułamkowe udziały akcji bazowych w dniu wypłaty dywidendy. Chociaż termin ten może odnosić się do wszelkich umów dotyczących automatycznej reinwestycji ustanowionych przez dom maklerski lub firmę inwestycyjną, ogólnie odnosi się do formalnego programu oferowanego przez spółkę notowaną na giełdzie obecnym akcjonariuszom. Obecnie robi to około 650 firm i 500 funduszy zamkniętych.

Zrozumienie planu reinwestycji dywidend – DRIP

Zwykle w przypadku wypłaty dywidendy akcjonariusze otrzymują je w postaci czeku lub bezpośredniej wpłaty na ich konto bankowe. DRIPs, zwane również programami reinwestycji dywidend, dają akcjonariuszom możliwość ponownego zainwestowania kwoty zadeklarowanej dywidendy w dodatkowe akcje, które są kupowane bezpośrednio od firmy. Ponieważ akcje kupowane za pośrednictwem DRIP zwykle pochodzą z własnych rezerw firmy, nie można ich sprzedawać na giełdach. Tytuły uczestnictwa muszą być również umarzane bezpośrednio przez spółkę.

Większość DRIP pozwala inwestorom kupować akcje bez prowizji lub za symboliczną opłatą i ze znaczną zniżką w stosunku do aktualnej ceny akcji. Mogą ustalać minimum dolarowe. Jednak większość z nich nie pozwala na reinwestycje znacznie niższe niż 10 USD. Chociaż DRIPs są zwykle przeznaczone dla obecnych akcjonariuszy, niektóre firmy udostępniają je nowym inwestorom, zwykle określając minimalną kwotę zakupu.

Chociaż akcjonariusz w rzeczywistości nie otrzymuje reinwestowanych dywidend, nadal muszą one być zgłaszane jako dochód podlegający opodatkowaniu (chyba że są przechowywane na rachunku podatkowym, takim jak IRA).

Dodatkowe uwagi dotyczące DRIP

Istnieje kilka korzyści z zakupu akcji za pośrednictwem DRIP, zarówno dla spółki emitującej akcje, jak i dla akcjonariusza.

Korzyści dla InwestoraDRIPs oferują akcjonariuszom sposób na gromadzenie większej liczby akcji bez konieczności płacenia prowizji. Wiele firm oferuje akcje z rabatem w ramach DRIP od 1% do 10% od aktualnej ceny akcji. Pomiędzy brakiem prowizji a upustem cenowym podstawa kosztowa posiadania akcji może być znacznie niższa niż w przypadku nabycia akcji na wolnym rynku. Dzięki DRIPs inwestorzy mogą również kupować ułamkowe akcje, więc każdy dolar dywidendy naprawdę zadziała.

W dłuższej perspektywie największą zaletą jest wpływ automatycznej reinwestycji na kumulację zwrotów. W przypadku wzrostu dywidend akcjonariusze otrzymują rosnącą kwotę od każdej posiadanej akcji, która może również nabyć większą liczbę akcji. Z czasem zwiększa to całkowity potencjał zwrotu z inwestycji. Ponieważ w przypadku spadku ceny akcji można kupić więcej akcji, zwiększa się długoterminowy potencjał większych zysków.

Korzyści dla firmyFirmy wypłacające dywidendy również korzystają z DRIP na kilka sposobów. Po pierwsze, gdy akcje są kupowane od firmy za DRIP, tworzy to większy kapitał do wykorzystania przez firmę. Po drugie, akcjonariusze, którzy uczestniczą w DRIP, są mniej skłonni do sprzedaży swoich akcji, gdy giełda spada. Częściowo wynika to z faktu, że uczestnicy są inwestorami długoterminowymi i uznają rolę, jaką ich dywidendy odgrywają w długoterminowym wzroście ich portfela. Oczywiście innym czynnikiem jest to, że akcje zakupione w ramach DRIP nie są tak płynne jak akcje zakupione na wolnym rynku – można je wykupić tylko za pośrednictwem firmy.

Przykład DRIP w świecie rzeczywistym

Firma 3M oferuje program DRIP. Zarządzana przez agenta transferowego spółki, EQ Shareowner Services, daje zarejestrowanym akcjonariuszom możliwość wykorzystania całości lub części ich dywidend (określonych procentowo lub według liczby akcji) na zakup akcji; jeśli nie wybiorą opcji podczas zapisywania się do planu, wszystkie ich dywidendy zostaną ponownie zainwestowane. Firma pokrywa wszelkie opłaty i prowizje.