Co to są papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką?

Category: Spłaty Kredytu
17 lutego 2021

Papier wartościowy zabezpieczony hipoteką zapewnia inwestorom miesięczną proporcjonalną dystrybucję kapitału i odsetek dokonanych przez właścicieli domów.

 • Pośredni
 • Obligacje agencyjne
 • Obligacje agencyjne
 • Więzy
 • Obligacje agencyjne
 • Więzy
 • Obligacje agencyjne
 • Więzy
 • Obligacje agencyjne
 • Więzy
 • Obligacje agencyjne
 • WięzyChcesz dowiedzieć się więcej?Rodzaje MBS

  Przejścia

  W tranzycie MBS emitent pobiera miesięczne płatności z puli kredytów hipotecznych, a następnie przekazuje obligatariuszom proporcjonalną część zebranego kapitału i odsetek. MBS typu pass-through generuje przepływy pieniężne z trzech źródeł:

  • Planowany kapitał (zwykle ustalony)
  • Zaplanowane odsetki (zwykle stałe)Przedpłacony kapitał (zwykle zmienny w zależności od działań właścicieli domów, zgodnie z obowiązującymi stopami procentowymi) Zabezpieczone zobowiązania hipoteczne (OZZ)

   OZZ to przepakowane papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, których przepływy pieniężne są kierowane w kolejności zgodnej z priorytetami opartymi na strukturze obligacji. Celem WOR jest zapewnienie pewnej ochrony przed ryzykiem przedpłaty – wykraczającej poza ochronę oferowaną przez przeniesienia – przy jednoczesnym zapewnieniu jakości kredytowej i wysokich zysków.

   OZZ pobierają przepływy pieniężne z transakcji przejściowych i dzielą je na różne klasy obligacji zwane transzami, które zapewniają ramy czasowe lub okno, w którym spodziewana jest spłata. Daje to inwestorom pewien poziom przewidywalności płatności. W ramach transz priorytetowo traktuje się podział spłat kapitału na różne klasy i pełnią one funkcję serii terminów zapadalności przez cały okres użytkowania puli kredytów hipotecznych.

   WOR a tradycyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką

   Kluczowa różnica między tradycyjnymi przeniesieniami kredytów hipotecznych a OZZ polega na procesie spłaty kwoty głównej:

   • W przypadku tradycyjnego MBS każdy inwestor otrzymuje miesięczną proporcjonalną dystrybucję wszelkich spłat kapitału i odsetek dokonanych przez właścicieli domów. Posiadacz obligacji otrzymuje zwrot kapitału do ostatecznego terminu zapadalności, kiedy właściciele domów spłacają w całości kredyty hipoteczne z puli. Proces ten powoduje pewną niepewność, jeśli chodzi o termin zwrotu kapitału, ponieważ pożyczkobiorca może wcześniej spłacić część lub całość długu
   • OZZ zastępują harmonogram spłat kapitału głównego między transzami w procesie proporcjonalnym występującym w transzach, co zapewnia bardziej przewidywalną stopę spłaty kwoty głównejRodzaje emitentów

    MBS może być wspierany lub wydawany przez takie podmioty, jak Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) i Federal National Mortgage Association (Fannie Mae).

    Rządowe Krajowe Stowarzyszenie Hipoteczne (Ginnie Mae):

    • Jedyna korporacja rządowa będąca w całości własnością, wspierana w pełni wiarą i kredytem rządu USA
    • Celem jest zapewnienie dostępności funduszy hipotecznych w całych Stanach ZjednoczonychGwarantuje terminową spłatę kwoty głównej i odsetek od pożyczek udzielonych za pośrednictwem Federalnego Stowarzyszenia Mieszkaniowego (FHA), Departamentu Spraw Weteranów (VA), Służby Mieszkalnictwa Wiejskiego (RHS) oraz Mieszkalnictwa Publicznego i Indyjskiego (PIH)Ma zasadnicze znaczenie w eliminowaniu różnic w dostępności kredytu hipotecznego w różnych regionachPapiery wartościowe są dostępne w różnych terminach zapadalnościMinimalny nominał papierów wartościowych nowej emisji wynosi 25 000 USD, z dodatkowymi przyrostami w wysokości 1000 USDInwestycje mniejsze niż 25 000 USD mogą być dostępne poprzez zakup papierów wartościowych, które są sprzedawane z dyskontem lub które spłaciły część kapitału Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac):

     • Przedsiębiorstwo publiczne, które nie jest objęte gwarancją rządu Stanów Zjednoczonych
     • Celem jest zwiększenie dostępności kredytu hipotecznego na finansowanie mieszkańWiększość środków pozyskuje poprzez rozwijanie i utrzymywanie aktywnego wtórnego rynku kredytów mieszkaniowychEmituje zarówno papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, jak i standardowe obligacje korporacyjne, nazywane obligacjami przedsiębiorstw sponsorowanymi przez rząd (GSE)Papiery wartościowe dostępne w przyrostach po 1000 USD Federal National Mortgage Association (Fannie Mae):

      • Przedsiębiorstwo publiczne, które nie jest objęte gwarancją rządu Stanów Zjednoczonych
      • Celem jest utrzymanie aktywnego wtórnego rynku kredytów hipotecznychEmituje zarówno papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, jak i standardowe korporacyjne obligacje kuponowePapiery wartościowe dostępne w przyrostach po 1000 USDCechy i zalety

       Atrakcyjne plony

       Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką zazwyczaj oferują rentowność wyższą niż obligacje rządowe. Papiery wartościowe z wyższymi kuponami oferują potencjał większych zwrotów, ale wiążą się ze zwiększonym ryzykiem kredytowym i przedpłatą, co oznacza, że ​​zrealizowany zysk może być niższy niż początkowo oczekiwano. Inwestorzy mogą otrzymywać wyższe płatności w porównaniu do dochodu generowanego przez emisje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym. Część tych płatności może stanowić zwrot kapitału z tytułu przedpłat.

       Jakość kredytu

       Na ryzyko kredytowe wpływa liczba właścicieli domów lub pożyczkobiorców w puli kredytów hipotecznych, którzy nie spłacają swoich kredytów. Ryzyko kredytowe jest uważane za minimalne w przypadku kredytów hipotecznych zabezpieczonych przez agencje federalne lub przedsiębiorstwa sponsorowane przez rząd.

       Ryzyka

       Ryzyko kredytowe i ryzyko niewykonania zobowiązania

       Podczas gdy MBS wspierane przez GNMA niosą ze sobą znikome ryzyko niewypłacalności, istnieje pewne ryzyko niewykonania zobowiązania w przypadku MBS emitowanych przez FHLMC i FNMA, a nawet większe ryzyko niewypłacalności w przypadku papierów wartościowych, które nie są zabezpieczone przez żadną z tych agencji, chociaż łączenie kredytów hipotecznych pomaga złagodzić część tego ryzyka. Inwestorzy rozważający papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, w szczególności te, które nie są zabezpieczone przez żaden z tych podmiotów, powinni dokładnie przeanalizować cechy bazowej puli kredytów hipotecznych (np. Warunki kredytów hipotecznych, standardy udzielania kredytów itp.). Ryzyko kredytowe samego emitenta może również być czynnikiem, w zależności od struktury prawnej i podmiotu, który zachowuje własność hipotek bazowych.

       Ryzyko stopyprocentowej

       Ogólnie rzecz biorąc, ceny obligacji na rynku wtórnym rosną wraz ze spadkiem stóp procentowych i odwrotnie. Jednak ze względu na ryzyko przedterminowej spłaty i przedłużenia ceny na rynku wtórnym papieru wartościowego zabezpieczonego hipoteką, w szczególności wspólnej organizacji rynków, czasami wzrośnie mniej niż typowej obligacji, gdy stopy procentowe spadną, ale może spaść bardziej, gdy wzrosną stopy procentowe. W związku z tym w przypadku tych papierów wartościowych może występować większe ryzyko stopy procentowej niż w przypadku innych obligacji.

       Ryzyko przedpłaty

       Jest to ryzyko, że właściciele domów będą płacić wyższe niż wymagane miesięczne spłaty kredytu hipotecznego lub całkowicie spłacać swoje kredyty hipoteczne poprzez refinansowanie, ryzyko wzrasta, gdy stopy procentowe spadają. W miarę występowania tych przedpłat kwota kapitału zatrzymana w obligacji spada szybciej niż pierwotnie przewidywano, skracając średni okres obowiązywania obligacji poprzez przedwczesny zwrot kapitału obligatariuszowi. Ponieważ zwykle dzieje się to, gdy stopy procentowe spadają, możliwości reinwestycji mogą być mniej atrakcyjne. Ryzyko wcześniejszej spłaty można zmniejszyć, gdy inwestycja łączy w pulę dużą liczbę kredytów hipotecznych, ponieważ każda przedpłata hipoteczna miałaby ograniczony wpływ na całkowitą pulę.

       Ryzyko wcześniejszej spłaty jest wysoce prawdopodobne w przypadku MBS, w związku z czym przepływy pieniężne można oszacować, ale mogą one ulec zmianie. Biorąc to pod uwagę, podana stopa zwrotu jest również szacunkiem.

       W przypadku OZZ, gdy przedpłaty występują częściej niż oczekiwano, średni okres trwałości papieru wartościowego jest krótszy niż pierwotnie szacowano. Podczas gdy niektóre transze OZZ są specjalnie zaprojektowane w celu zminimalizowania skutków zmiennych przedpłat, średni okres trwania jest zawsze w najlepszym przypadku szacunkiem zależnym od tego, jak dokładnie rzeczywiste szybkości przedterminowej spłaty bazowych kredytów hipotecznych odpowiadają założeniu.

       Ryzyko rozszerzenia

       Jest to ryzyko, że właściciele domów nie zdecydują się na dokonywanie wcześniejszych spłat kredytów hipotecznych w pierwotnie oczekiwanej wysokości. Zwykle ma to miejsce, gdy stopy procentowe rosną, co daje właścicielom domów niewielką zachętę do refinansowania kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu. Może to skutkować zabezpieczeniem, które blokuje aktywa na dłużej niż przewidywano i zapewnia kupon niższy niż oczekiwano, ponieważ kwota spłaty kapitału jest zmniejszona. Zatem w okresie wzrostu rynkowych stóp procentowych spadki cen MBS byłyby silniejsze ze względu na malejący kupon.

       Płynność

       W zależności od emisji, rynek wtórny MBS jest ogólnie płynny, z aktywnym obrotem dealerów i inwestorów. Cechy i ryzyko związane z danym papierem wartościowym, takie jak obecność lub brak zabezpieczenia GSE, mogą wpływać na jego płynność w stosunku do innych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

       WOR mogą mieć mniejszą płynność niż inne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką ze względu na wyjątkowe cechy każdej transzy. Przed zakupem wspólnej organizacji rynków inwestorzy powinni posiadać wysoki poziom wiedzy, aby zrozumieć konsekwencje specyfikacji transzy. Ponadto inwestorzy mogą otrzymać więcej lub mniej niż pierwotna inwestycja po sprzedaży wspólnej organizacji rynków.

       Kolejne kroki do rozważenia

       Połącz pomysły z potencjalnymi inwestycjami, korzystając z naszej wyszukiwarki akcji.